با ما تماس بگیرید ٠٩١٢٥٠٣٤٠٨٨

-    حضور واحد پلی یورتان تجارت آفتاب در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور شیراز – اردیبهشت 1394

تجارت آفتاب در نمایشگاه داو وطیور شیراز

- حضور واحد پلی یورتان تجارت آفتاب در سیزدهمین نمایشگاه دام و طیور تهران –آبان 1393

-    حضور واحد پلی یورتان تجارت آفتاب در نمایشگاه دام و طیور زنجان – مهر 1393